Tình hình nhân sự và phân công nhiệm vụ của phòng Tài chính - Kế toán

Ngày đăng: 26/08/2017

Căn cứ Thông báo số 35-17/TB-CĐSG ngày 27/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn về việc báo cáo tình hình nhân sự và phân công nhiệm vụ.
 Danh sách nhân sự Phòng Kế toán - Tài chính

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Đỗ Thị Thanh Phương

Phó phòng

02

Võ Hải

Thủ quỹ

03

Nguyễn Thị Liên

Kế toán viên

Phân công nhiệm vụ của từng thành viên:

  

1.     Đỗ Thị Thanh Phương – Phó phòng

·       Quản lý mảng kế toán tổng hợp

·       Lập báo cáo kế hoạch tài chính theo quý

·       Lập báo cáo tài chính năm

·       Kiểm tra định khoản của các nhân viên vận hành trên mềm kế toán

·       Làm báo cáo kết quả hoạt động tài chính

·       Kiểm tra chứng từ thanh toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

·       Kiểm tra việc thu chi của Phòng Tài chính – Kế toán

·       Kiểm tra, Giám sát  Nhà hàng Sota, Cty Lữ Hành, Cty Điện  Ảnh

·       Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công

·       Hàng tháng lập báo cáo thuế VAT, thuế Thu nhập cá nhân với cơ quan thuế

·       Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế

·       Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý

·       Kiểm tra , chốt sổ, đối chiếu chứng từ hóa đơn, phiếu thu do ngân hàng thu từng ngày với phần mềm học phí

·       Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế

·       Xuất hóa đơn thuế TNCN cho giảng viên

·       Kiểm tra thanh toán thù lao giảng dạy cho giảng viên

·       Theo dõi khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ

·       Theo dõi công nợ hàng tháng và làm báo cáo thu chi tiền mặt hàng tháng của trường CĐ và trường Bạch Đằng

·       Kế toán kiêm Thu ngân Nhà hàng SoTa

·       Lập báo cáo thu chi hàng tháng của trường CĐ, trường Bạch Đằng, và tài khoản Vũ Khắc Chương

·       Theo dõi khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ

·       Phụ trách công tác văn thư của phòng

·       Theo dõi học phí của các khoa

·       Theo dõi lệ phí học Anh văn, Tin học…

·       Theo dõi lệ phí đóng các tour sinh viên

·       Xác nhận về việc sinh viên đóng học phí bị mất biên lai

2.      Võ Hải – Thủ quỹ

·       Thực hiện việc thu chi tiền theo kế hoạch và ngoài kế hoạch

·       Kết sổ quỹ thu chi hàng ngày

·       Kiểm tra và theo dõi tình hình thu học phí của trường Bạch Đằng

·       Đi giao dịch với ngân hàng

·       Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Ban giám hiệu phân công 

3.     Nguyễn Thị Liên - Kế toán viên

·       Lập phiếu thu chi hàng ngày và định khoản nghiệp vụ vào phần mềm kế toán

·       Kiểm tra , chốt sổ, đối chiếu chứng từ hóa đơn, phiếu thu do ngân hàng thu từng ngày với phần mềm học phí.

·       Hàng ngày, sắp xếp cập nhật hóa đơn và phiếu thu học phí. Và cập nhật chứng từ vào sổ chi tiết ngân hàng.

·       Theo dõi học phí từng khoá, từng khoa trường Cao đẳng

·       Kiểm tra chứng từ thu chi nhà hàng SoTa

·       Kiểm tra cung cấp danh sách SV nộp học phí tin học A, Thi CC tin học A, danh sách kiến tập, danh sách SV học lại.

·       Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Ban giám hiệu phân công

P.KT